Balandžio mėnesio renginių kaleidoskopas

,,LIONS QUEST“ projektas ,,Paauglystės kryžkelės“. Mokykla projekte dalyvauja kaip ,,ILONS QUEST“ socialinė partnerė bendruomenės mokymuose, seminaruose. Šio projekto koordinatorė – socialinė pedagogė R.Jurevičiutė, mokyklos direktorė D.Juškienė skatina mokyklos bendruomenę įsitraukti į  projekto veiklą. Viso projekto veikla yra finansuojama iš Europos Sąjungos fondų. Balandžio 7 d. visa mokyklos bendruomenė ir socialiniai partneriai dalyvavo LIONS QUEST projekto įvadiniame  seminare „Kas yra vaikų socialinis ir emocinis ugdymas?“. Seminaro metu buvo pristatoma pati projekto koncepcija, gilinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, ugdomas pozityvus mąstymas visame ugdymo(si) procese. Mokymai tęsis atskiroms interesų grupėms: klasių auklėtojams, administracijai, pagalbos mokiniui specialistams, mokytojams. Kiekvienam pedagogui, išklausiusiam ir nusprendusiam taikyti savo darbe šią metodiką, bus padovanota metodinė medžiaga (7 modulių aprašymai, pamokų planai).

,,Darom 2011“. Mokyklos, įvairios įstaigos, pavieniai žmonės dalyvavo akcijoje „Darom 2011“. Keletą metų iš eilės ir mūsų mokykla švarina miestelio apylinkes, nukeliauja net iki visoje Lietuvoje žinomo „Žvėrinčiaus“.Talkoje dalyvavo 90 1-10 klasės mokinių, įsijungė ir mokyklos darbuotojai,  miestelio žmonės. Surinkta ir surūšiuota kalnai šiukšlių. Gera gyventi švarioje ir jaukioje aplinkoje.

 

Projekto „Drąsinkime ateitį“ ir asociacijos „EEPA“ akcija „Žalioji mokykla“. Balandžio 12 d. į mokyklą atvyko asociacijos „EEPA“ autobusiukas, kuris išvežė iš mokyklos surinktą mokinių, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų seną buitinę techniką, įvairius elektros prietaisus ir kitas elektros prekes. Mokykla buvo įsijungusi į respublikinį projektą „Žalioji mokykla“, kurią inicijavo projektas „Drąsinkime ateitį‘. Mokiniams buvo pravesti pokalbiai, aiškinama, kad bet kokie elektros prietaisai išmesti į gamtą – didžiausias teršalas visiems gyviems organizmams ir nuodas aplinkai. Kaip ir visas atliekas reikia rūšiuoti ir galima perdirbti, taip ir elektros prietaisus galima panaudoti kaip žaliavą.

ES projektas ,,Bendraukime be kliūčių – tobulėkime kartu“. Panevėžio pedagogų švietimo centras pakvietė mokyklą būti socialiniais partneriais 2009 m. rengiant ir vėliau įgyvendinant projektą ,,Bendraukime be kliūčių – tobulėkime kartu“. Finansavimas skirtas tik 2011 m. Kadangi IKT sparčiai kinta, visiems dirbantiesiems svarbu tobulinti įgytas IKT taikymo kompetencijas, todėl mokykla įsijungė į šį projektą. Džiugu, kad į projekto vykdymą įsitraukė ne tik mokytojai, bet ir tėveliai, miestelyje gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės, kuriems svarbu išmokti darbo kompiuteriu pagrindų, naudotis interneto teikiamomis galimybėmis. Kursai vedami dviem grupėmis: kaimo bendruomenei ir pedagogams. Dalyviai išklausys 80 val. programos kursą, kuri taip pat susideda iš dviejų dalių: „Informacinės ir ryšių technologijos kasdieniniame gyvenime“ bei „Sėkmingas informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymas darbe“. Kursus veda informacinių technologijų mokytojas Laurynas Normantas. Užbaigus programą ir sėkmingai išlaikius testą, klausytojams bus įteikti pažymėjimai.

Tarpdalykinės ir neformaliojo ugdymo integracijos projektas ,,Duonos kelias“. Balandžio 11-15 dienomis 1-10 klasių moksleiviai ir mokytojai buvo įsijungę į tarpdalykinės integracijos projektą „Duonos kelias“. Projekto metu mokiniai rinko patarles, priežodžius, rašė rašinėlius apie duoną. Vyresnių klasių mokiniai vykdė tyrimus, kurių metu aiškinosi, kokia duona skaniausia mokytojams, mokiniams, tėveliams, kokios duonos galima nusipirkti parduotuvėje. Surinkta medžiaga pateikta stendiniuose pranešimuose, nuotraukose, sukurtuose plakatuose, piešiniuose. Projektą apibendrino bendras renginys – projekto veiklos pristatymas. Vieni piešė plakatus, kiti pabėrė senolių išmintį apie duoną, treti parengė stendinius pranešimus. Kitais metais projektas bus tęsiamas, į jo veiklą bus įtraukti tėveliai ir miestelio bendruomenė.

Kalbų ,,Kengūra 2011“. Balandžio 13-14 dienomis pageidaujantys 4-10 klasių mokiniai pasitikrino lietuvių ( mokytojos D.Juškienė, V.Leipuvienė) ir anglų (mokytoja N.Gurliauskaitė) kalbos žinias programoje „Kalbų kengūra 2011“. Įdomu mokiniams sužinoti ir pasitikrinti dalykinius gebėjimus ir pasiekimus, palyginti savo rezultatus su to paties amžiaus mokinių pasiekimais. Rezultatai bus paskelbti internetinėje svetainėje.

Konkursas ,,Reikia išmokti sveikam išlikti“. Vyresnių klasių mokiniai ir mokytojai noriai dalyvavo sveikatos žinių vertinimo konkurse „Reikia išmokti sveikam išlikti“ (Vydūnas). Testas buvo paskelbtas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje. Konkursas vyksta nuo balandžio 4 dienos iki gegužės 22 dienos. Pirmą etapą įveiks tie dalyviai, kurie teisingai atsakys 60 % testo klausimų. Antrasis konkurso etapas vyks gegužės 22 d. Trakuose. Antrojo etapo metu bus išaiškinti 10 geriausių dalyvių, vėliau pagal balų mažėjimo skalę ir atliktas praktines užduotis liks trys konkurso dalyviai, kurie bus apdovanoti specialiais prizais. Šiame konkurse aktyviausi buvo devintokai.

Motinos dienos šventė „Aš labai myliu savo mamą“. Balandžio 29 dieną į mokyklą buvo pakviestos visos Eigirdžių miestelio ir aplinkinių kaimų mamos, senelės, prosenelės. Jų mylinčios akys lydėjo kiekvieną scenoje pasirodantį programos dalyvį. Mamas ir motinėles mokiniai apgaubė dainos, šokio, eilėraščių posmų šiluma. Programą parengė muzikos mokytoja M.Bidvaitė Dargužienė, šokio mokytoja R.Gustienė, dailės mokytoja A.Bagužienė, pradinių klasių mokytojos R.Mineikienė, E.Vitkienė bei priešmokyklinės grupės mokytoja V.Kačinskienė.  Mokyklos direktorė D.Juškienė kaip visada pasveikino susirinkusias mamas jautriu literatūriniu žodžiu. Visų širdyse liko saulėto pavasarinio oro ir žmogiškosios sielos šiluma, juk kiekvienam vaikui, ir ne tik vaikui,  brangesnio žmogaus už mamą pasaulyje nėra.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja Daiva Bukinienė